برچسب » عملیات اجرایی تعریض و احداث بلوار بر روی خیابان شهاب رمکان آغاز شد.

عملیات اجرایی تعریض و احداث بلوار خیابان شهاب رمکان آغاز شد
1 ماه قبل

عملیات اجرایی تعریض و احداث بلوار خیابان شهاب رمکان آغاز شد

شهردار رمکان گفت: عملیات اجرایی تعریض و احداث بلوار خیابان شهاب رمکان به طول 600 متر آغاز شده است.