برچسب » رئیس شورای اسلامی رمکان

واگذاری ۲۳۰ قطعه زمین به متقاضیان در روستای رمکان
3 سال قبل

واگذاری ۲۳۰ قطعه زمین به متقاضیان در روستای رمکان

رئیس شورای اسلامی رمکان گفت: در دوره پنجم شورای اسلامی ۲۳۰ قطعه زمین در روستای رمکان توسط بنیاد مسکن به متقاضیان زمین با اولویت جوانان واگذار گردیده است.