برچسب » احداث و تجهیز 14 واحدکلاس درس و 2 دفتر

احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر
1 سال قبل

احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 13)