برچسب » اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش پارکینگ های خطی شهر رمکان

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش پارکینگ های خطی شهر رمکان
10 ماه قبل

اجرای پروژه پیاده رو سازی و سنگفرش پارکینگ های خطی شهر رمکان

در سال جاری ۱۳۰۰ متر مربع از پیاده رو ها و پارکینگ های خطی شهر رمکان توسط شهرداری و با مشارکت مغازه داران انجام شده است.