برچسب » اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتکاه های بلوار اصلی رمکان توسط دهیاری

اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتکاه های بلوار اصلی رمکان توسط دهیاری
2 سال قبل

اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتکاه های بلوار اصلی رمکان توسط دهیاری

دهیاری رمکان با هدف افزایش دید رانندگان، افزایش سطح کیفی معابر و اجتناب از تحمیل هزینه های جانبی به خودرو ها رنگ آمیزی سرعتکا های بلوار اصلی را در دستور کار قرار داد.