برچسب » اجرای طرح تنظیف و رفت و روب معابر رمکان

اجرای طرح تنظیف و رفت و روب معابر رمکان
1 سال قبل

اجرای طرح تنظیف و رفت و روب معابر رمکان

این طرح به صورت روزانه توسط نیروهای خدمات شهری دهیاری در حال اجرا است.