برچسب » آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی
1 سال قبل

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی

با تفکیک پسماندهای مواد غذایی و دفع اصولی زباله ها به بهداشت محیط خود کمک کنیم.