پ
پ

در اجرای مصوبه  شماره۵۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ و شماره ۵۱  مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر رمکان ، شهرداری رمکان در نظر دارد در چهارچوب آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش دو قطعه زمین (۱- قطعه زمینی به مساحت ۵۷۷ مترمربع با کاربری مسکونی واقع در شهرک خاتم الانبیا ۲- قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۶ متر مربع با کاربری خدماتی واقع در بلوار خلیج فارس، جنب مجتمع تجاری زیتون) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس setadiran.ir در مزایده شرکت نمایند.

شماره‌ی مزایده در سامانه‌ی ستاد: ۲۰۰۲۰۹۷۵۶۷۰۰۰۰۰۲

لازم به ذکر است:

 • ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل ۵ درصد قیمت پایه به صورت نقدی واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب ۰۱۱۶۸۶۴۹۰۶۰۰۹ بانک ملی یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رمکان دارای اعتبار به مدت ۳ ماه و یا پرداخت از طریق کارتخوان شهرداری الزامی است.
 • پیشنهادات می بایست مشروط و مخدوش نباشد در غیر این صورت توسط کمیسیون عالی معاملات ترتیب اثر نخواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهاداتی که فاقد تضمین باشد و بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • جلسه رسیدگی به پیشنهادات واصله در اولین روز کاری پس از انقضای مهلت مقرر در کمیسیون عالی معاملات شهرداری تشکیل خواهد شد.
 • هزینه های کارشناسی و نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
 • انتقال سند پس از واریز مبلغ کامل به حساب شهرداری رمکان صورت خواهد گرفت.
 • شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این آگهی و تایید زمین مورد نظر می باشد، لذا هرگونه ادعای بعدی پذیرفته نخواهد شد.
 • پیشنهاد ها بایستی به عدد و حروف در برگ ارائه پیشنهاد قید گردد.
 • آخرین مهلت دریافت اسناد: ۲۴/۱/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ می باشد.
 • شرکت در مزایده صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد. شهرداری از دریافت حضوری پاکت‌ها معذور است و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاری در سامانه ستاد (پاکت الف) به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۹ صبح سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ در پاکت سر بسته و با درج مشخصات کامل و شماره تماس به واحد حراست شهرداری رمکان تحویل نماید.
 • در صورت به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان (حداقل ۳ پیشنهاد) ، کمیسیون عالی معاملات در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ در محل شهرداری رمکان تشکیل  و به پیشنهادات رسیدگی و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به اعلام برنده مزایده  اقدام خواهد نمود.
 • متقضاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص املاک و موارد مربوطه در ساعات اداری به شهرداری رمکان مراجعه نموده یا با شماره ۰۷۶۳۵۲۷۸۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

ثبت دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.