برچسب » رمکان

احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر
2 سال قبل

احداث و تجهیز ۱۴ واحد کلاس درس و ۲ دفتر

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 13)

بازسازی کتابخانه عمومی روستا
2 سال قبل

بازسازی کتابخانه عمومی روستا

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 12)

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی
2 سال قبل

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی

با تفکیک پسماندهای مواد غذایی و دفع اصولی زباله ها به بهداشت محیط خود کمک کنیم.

احداث ساختمان دهیاری
2 سال قبل

احداث ساختمان دهیاری

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 11)

احداث پارک محله صحرایی رمکان
2 سال قبل

احداث پارک محله صحرایی رمکان

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 10)

احداث پارک برکه رمکان
2 سال قبل

احداث پارک برکه رمکان

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 9)

رفع حریم برق
2 سال قبل

رفع حریم برق

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره ۸) رفع حریم و جابجایی بیش از ۷۰ تیر برق توسط دهیاری و اداره برق

بازگشایی و تعریض معابر
2 سال قبل

بازگشایی و تعریض معابر

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 7)

احداث ۱۰ دهنه پل بر روی خورها
2 سال قبل

احداث ۱۰ دهنه پل بر روی خورها

پروژه های انجام شده در روستای رمکان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (شماره 6)