آرشیو » آموزش شهروندی

با رعایت پروتکلهای بهداشتی مراقب عزیزانمان باشیم
1 سال قبل
آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی
1 سال قبل

آموزش شهروندی / دفع اصولی زباله های خانگی

با تفکیک پسماندهای مواد غذایی و دفع اصولی زباله ها به بهداشت محیط خود کمک کنیم.