پ
پ

شهرداری رمکان در نظر دارد ۴۵ عدد تیرهای روشنایی فاز ۲ بلوار خلیج فارس را از طریق مزایده‌ی عمومی به اشخاص واجد شرایط جهت نصب تابلو تلیغاتی به تعداد ۹۰ عدد در ابعاد  ۱.۲*۲.۵ متر به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس setadiran.ir نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند.

شماره‌ی مزایده در سامانه ستاد: ۵۰۰۲۰۹۷۵۶۷۰۰۰۰۰۲

لازم به ذکر است:

 • مدت قرارداد: دو سال
 • میزان مبلغ پایه مجموع دو سال: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به صورت یکجا در هنگام عقد قرارداد دریافت می گردد.
 • میزان سپرده شرکت در مزایده: ۵ درصد مبلغ پایه به میزان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رمکان دارای اعتبار به مدت ۳ ماه یا سپرده نقدی به شماره حساب ۰۱۱۶۸۶۴۹۰۶۰۰۹ بانک ملی یا پرداخت از طریق کارتخوان شهرداری می باشد.
 •  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 • هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مهلت دریافت اسناد: ۲۴/۱/۱۴۰۱
 • زمان ارائه پیشنهادات: تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
 • شرکت در مزایده صرفا از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد. شهرداری از دریافت حضوری پاکت‌ها معذور است و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاری در سامانه ستاد (پاکت الف) به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۹ صبح سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ در پاکت سر بسته و با درج مشخصات کامل و شماره تماس به واحد حراست شهرداری رمکان تحویل نماید.
 • زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ در دفتر شهردار رمکان گشایش و خوانده خواهد شد.
 • حضور کلیه‌ی پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.
 • متقاضیان به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به شهرداری رمکان مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۷۶۳۵۲۷۸۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

ثبت دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.