پ
پ
داود بلالی
نامداود
نام‌خانوادگیبلالی
سمترئیس
تحصیلاتدیپلم
سوابقرئیس شورای اسلامی رمکان در دوره‌ی چهارم و پنجم
نائب‌رئیس مؤسسه‌ی بازرگانان قشم
موسی سرودی
نامموسی
نام‌خانوادگیسرودی
سمتنائب‌رئیس
تحصیلاتفوق دیپلم
سوابقنائب‌رییس شورای اسلامی رمکان در دوره‌ی چهارم و پنجم
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره‌ی پنجم
آموزگار آموزش و پرورش
مدیر مجتمع علوم قرآنی امام شافعی رمکان
صالح بلالی
نامصالح
نام‌خانوادگیبلالی
سمتخزانه دار
تحصیلاتلیسانس الهیات
سوابقمدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان رمکان
آموزگار آموزش و پرورش
عبدالله نگهبان
نامعبدالله
نام‌خانوادگینگهبان
سمتمنشی
تحصیلات
سوابق عضو شورای اسلامی رمکان در دوره‌ی اول، چهارم و پنجم
کارمند اداره‌ی راهداری شهرستان قشم
محمد فارسی
ناممحمد
نام‌خانوادگیفارسی
سمتعضو
تحصیلات
سوابقعضو شورای اسلامی رمکان در دوره‌ی سوم
مدیر مجتمع تجاری ستاره رمکان

ثبت دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.